Frex Thieler
E-64 NY
1964
Collage/Gouache/Karton
100 x 75 cm